16 Temmuz 2012 Pazartesi

Memur maaş hesabı


Memurların maaşını oluşturan kazanç unsurları şunlardır:

-Gösterge

-Ek gösterge (GHİ memurları 4. dereceden itibaren hak kazanır)
-Kıdem aylığı
-Taban aylığı
-Yan ödeme
-Özel hizmet tazminatı
-Ek ödeme 
-Aile ve çocuk yardımı
-Asgari geçim indirimi
GÖSTERGE: Memurların her bir hizmet yılı karşılığında almış oldukları birer kademe sonucu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 43. maddede belirtilmiş olan gösterge tablosundaki konumlarına göre belirlenir.Sözkonusu memur 4 yıllık fakülte mezunu olduğu için 9/1. dereceden memuriyete başlamış,her derecede asıl olarak 3 kademe mevcut olduğundan kıdemini yürüterek  birinci yıl bitiminde 9/2, ikinci yıl bitiminde 9/3, üçüncü yıl bitiminde 8/1. derece/kademeye hak kazanmıştır.Memurun bir yıl sonraki derecesi 8/2 olacaktır.Yılda bir alınanlar kademe olup, her üç kademe bir dereceye eşittir.Memurların azami yükselebilecekleri derece; 1. derece 4. kademedir.
Memurun gösterge tablosundaki (8/1 karşılığı) göstergesi mevcut memur maaş katsayısı ile çarpılır.
Gösterge : 660 x 0,071589 = 47,25-
KIDEM AYLIĞI: Memurlar memuriyette ve askerlikte geçirmiş oldukları her bir hizmet yılı karşılığında 20 gösterge tutarında kıdem aylığına hak kazanırlar.Ancak 25 kıdem yılından sonrasına kıdem aylığı verilmez.
Kıdem Aylığı : 20 x kıdem yılı x maaş katsayısı
20 x 3 x 0,071589 = 4.30-
TABAN AYLIĞI: 375 sayılı KHK ile belirlenmiştir.Tüm memurlar için aynıdır.Taban aylığı göstergesi 1000 olup  bütün memurlar için eşit uygulanır.
Taban aylığı : 0,9579 x 1000 =957,90-
YAN ÖDEME : Özel hizmet tazminatları ve yan ödemeler halen yürürlükte olan 2006/10344  sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir.
Buna göre (düz) memurun yan ödemesi 500 puandır.Bu puan yan ödeme katsayısı ile çarpılır.
Yan ödeme: 500 x 0,0227= 11,35-
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI : 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir.Memurumuz derece ve pozisyonuna uygun olarak ilgi kararın  Özel Hizmet Tazminatı kısmı (G) maddesine  göre %48 oranında özel hizmet tazminatı alabilecektir.Sözkonusu oran,en yüksek devlet memuru göstergesi (1500)  ve ek göstergesi (8000) toplamından (9500) oluşan sabit bir değerle çarpılır.
Özel hizmet tazminatı: özel hizmet tazminat oranı x memur maaş katsayısı x 9500
Özel hizmet tazminatı: 0,48 x 0,071589 x 9500 = 326,45-
EK ÖDEME : 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 666 sayılı KHK'e göre ödenmektedir.Ödeme esasları Özel Hizmet Tazminatı ile aynıdır.666 KHK'nın Ek Ödeme Oranları başlıklı cetvelinin (m) Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki Diğer Kadrolarda Bulunanlardan bölümünün 4. maddesine göre memurumuz  %85 oranında ek ödeme alabilecektir.Memurumuz 7. dereceye terfi ettiğinde ek ödeme oranı %90'a yükselecektir.
Ek ödeme : 0,85 x 0,071589 x 9500 = 578,08-
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: Gelir Vergisi kanunu gereği tüm ücretliler için aynı şekilde uygulanmaktadır.Hesabı,
yılbaşı itibarıyla yürürlükte olan brüt asgari ücrete göre yapılmaktadır.Çalışanın kendisi için %50, çalışmayan eşi için %10, bakmakla yükümlü olunan ilk iki çocuk için %7,5, diğer çocuklar için %5'lik oranlar sözkonusudur.
Pratik hesaba göre oranların toplamı %15 ile çarpılır.
Asgari geçim indirimi: brüt asgari ücret x oran toplamı x 0,15
Asgari geçim indirimi : 886,50 x 0,50 x 0,15 = 66,49-
Gelirler toplamından brüt ücret bulunur.Devletin hesap mevzuatı gereği emekli keseneğini brüte ekleyip çıkartması gibi işlemleri maaş netini değiştirmez.
BRÜT MAAŞ: Gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+yan ödeme+özel hizmet tazminatı+ek ödeme
BRÜT MAAŞ: 47,25+4,30+957,90+11,35+326,45+578,08 = 1.925,33-
Kesintiler
DAMGA VERGİSİ: Aile ve çocuk yardımı ile asgari geçim indirimi dışındaki tüm kazançlar 0,006,6 (binde 6,6) oranında damga vergisi kesintisine tabidir.
Damga vergisi : 1.925,33*0,0066 = 12,71-
 SİGORTA KESİNTİSİ-EMEKLİ KESENEĞİ : Memurlar için iki tür sigorta keseneği mevcuttur.15.10.2008 tarihinden önce görevde olan memurların maaşlarından tabi oldukları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince %16 oranında şahıs emekli keseneği kesilir.Bu tarihten sonra memuriyete girenler ise 5510 sayılı yasaya tabi olup maaşlarından %14 oranında şahıs sigorta kesintisi yapılır.Burada sözkonusu olan memur 5510 sayılı yasaya tabi olup sigorta kesintisine tabi maaş kalemleri şunlardır: gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+özel hizmet tazminatı
Sigorta Şahıs Kesintisine esas tutar: 47,25+4,30+957,90+326,45= 1.335,90- 
Sigorta şahıs kesintisi: 1.281,49 x 0,14 = 187,03-
GELİR VERGİSİ: Memur maaşları da tüm ücretliler gibi gelir vergisi kesintisine tabidir.%15'Ten başlayan başlayan gelir vergisi oranı kümülatif vergi matrahına (her ayın vergi matrahının üst üste birikmesi ile oluşan matrah)  göre %20,%27 ve %35 oranlarına çıkabilmektedir.Ancak memurların tüm maaş unsurları gelir vergisine tabi olmadığı için gelir vergisi kesinti oranları genellikle %20'nin üzerine çıkmaz.Gelir vergisi oranı,kümülatif vergi matrahı 0-10.000 aralığında olanlar için %15, 10.000-25.000 aralığında olanlar için %20, 25.000-58.000 aralığında olanlar için %27'dir.
Memurumuzun gelir vergisine tabi kazanç unsurları şunlardır: gösterge,kıdem aylığı,taban aylığı,yan ödeme.
Gelir vergisi matrahı : 47,25+4,30+957,90+11,35 = 1.020,80-   Bu tutardan sigorta şahıs kesintisi düşüldükten sonra kalan tutar aylık gelir vergisi matrahı olup gelir vergisi bu rakam üzerinden kesilir.Gelir vergisi matrahlarının yıl içinde üstüste birikmesiyle oluşan rakam ise kümülatif gelir vergisi matrahıdır.
Gelir vergisi kesintisi: 1.020,80 - 179,41 = 841,39 x 0,15 = 126,21-
Toplam Kesinti : 12,71+187,03+126,21= 325,95-
Net Maaş=Brüt maaş-Toplam kesinti
Net Maaş=1.925,33 - 325,95 = 1,599,38-
Ele Geçecek Maaş = Net maaş + asgari geçim indirimi 
Ele Geçen Maaş : 1.599,38+66,49= 1,665,87-
2.Örnek olarak  Genel İdari Hizmetler Sınıfında 20 yıl kıdemli 1/1. dereceden maaş alan , eşi çalışmayan  evli ve iki çocuklu Şube Müdürünün maaş hesabını yapalım.
Gösterge: 1320 x 0,071589 = 94,50-
Ek Gösterge : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 1 sayılı cetvele göre Şube Müdürünün ek göstergesi aynı derecedeki diğer düz memurlarla aynı, yani 2200'dür.
Ek gösterge: 2200 x 0,071589 = 157,50-
Kıdem aylığı : 20 X 20 x 0,071589 = 28,64-
Taban Aylığı :957,90-
Yan ödeme : 1100 x 0,0227 = 24,97- (2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu gereğince)
Özel Hizmet Tazminatı : 1,35 x 0,071589 x 9500 = 918,33-
Ek ödeme : 1,70 x 0,071589 x 9500 = 1.156,16- (666 KHK gereğince)
Aile ve çocuk yardımı : Çalışmayan eş için 2134 gösterge, bakmakla yükümlü olunan ve 6 yaşından küçük çocuklar için 500, büyük çocuklar için 250 gösterge.
Eş yardımı : 2134 x 0,071589 = 152,77-
Çocuk yardımı : 2 x (250+250) x 0,071589 = 35,79-
Asgari geçim indirimi : 886,50 x 0,75 x 0,15 = 99,73-
BRÜT KAZANÇ : 94,50+157,50+28,64+957,90+24,97+918,33+1156,16+152,77+35,79= 
3.562,35-
KESİNTİLER
Damga vergisi: 3338,00 x 0,0066 = 22,03-
Şahıs Emekli keseneği: gösterge+ek gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+ek göstergeye göre belirlenen özel hizmet tazminatı (bu oran,ek göstergesi 2200-3599 aralığında olanlar için %70, 3600-4799 aralığında olanlar için %130, ek göstergesi olmayanlar için %40'tır) 
1. Derecedeki Şube müdürünün ek göstergesi 2200 olduğu için ememkli keseneğine esas özel hizmet tazminatı : 0,70 x 0,071589 x 9500= 476,07-
Emekli keseneğine esas matrah: 94,50+157,50+28,64+957,90+476,07 = 1.714,61-
Şahıs emekli keseneği : 1.714,61 x 0,16 = 274,34-
Gelir vergisi matrahı : gösterge+ek gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+yan ödeme
Gelir vergisi matrahı : 94,50+157,50+28,64+957,90+24,97 =1.263,51- 274,34
=989,17
Gelir vergisi kesintisi : 989,17 x 0,15 = 148,38-
Net maaş : Brüt kazanç- kesintiler
Net maaş : 3.562,35-22,03-274,34-148,38= 3.117,60-
Ele geçen maaş: Net maaş+ asgari geçim indirimi
ELE GEÇEN MAAŞ: 3.117,6+99,73 = 3.217,33-

Kaynak:http://www.memurlar.biz/haber/2012-temmuz-memur-maas-katsayilari-ve-memur-maas-hesaplama--315617.html
Bu kaydı paylaş

0 yorum:

Resmi Gazetede Bugün

 

Blog Arşivi

Populer Yayınlar

E-posta Abonelik

Yazılardan haberdar olmak için e-posta adresinizi girerek kaydolabilirsiniz.

e-posta adresinize gönderilen bağlantıyı aktive etmeyi unutmayın

ziyaretçiler

Mali Hizmet Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon forFree Blogger Template